Voorwaarden

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN RONDOMREGENWATER

AMERSFOORTSEWEG 186

3888NR NIEUW MILLIGEN (UDDEL)

 

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Opdrachtgever              : de wederpartij van RondomRegenwater; van de opdrachtnemer
Opdracht/overeenkomst: de tussen RondomRegenwater en opdrachtgever gesloten overeenkomst.

 Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht, aanbieding en overeenkomst tussen RondomRegenwater en opdrachtgever voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met , voor de uitvoering waarvan RondomRegenwater van de diensten van derden gebruik maakt.
 2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 Offertes, opdrachten en overeenkomsten
  3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De prijzen in de offertes zijn in euro’s exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3.2 Overeenkomsten waarbij RondomRegenwater partij is, gelden eerst als gesloten:
a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgestelde overeenkomst dan wel;
b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door RondomRegenwater gedaan aanbod;
c) na aanvang van de uitvoering van de opdracht.
 3.3 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum.
 3.4 Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijk persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract of offerte - daartoe bevoegd te
zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijk persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 3.5 Meerwerk wat voor RondomRegenwater ontstaat door:
a) afwijkingen van de aan RondomRegenwater verstrekte gegevens;
b) onvoorziene oorzaken die naar redelijkheid en billijkheid niet voor rekening en risico van RondomRegenwater behoren te komen;
c) het niet tijdig aanwezig zijn en blijven van de voor het werk benodigde vergunningen; komen ten laste van opdrachtgever.
 3.6 Voor rekening van opdrachtgever zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in ieder geval:
a) alle kosten verband houdende met een zodanig voldoende afvoer van het opgepompte water dat het
grondwaterpeil in de bouwput of –sleuf daardoor niet nadelig beïnvloed wordt, behoudens bij retourbemalingen;
b) alle verschuldigde lozingsrechten, huren, precariorechten, kosten en belastingen onttrekking grondwater en overige soortgelijke rechten en kosten;
c) alle gebruiks- en verbruikskosten van water;
d) alle kosten van de voor de uitvoering benodigde vergunningen en/of meldingen;
e) alle kosten van de voor de uitvoering benodigde of door het Waterschap verplicht gestelde grondwateranalyses;
f) alle kosten verbandhoudende met verontreinigde grond en/of grondwater;
g) alle kosten verbandhoudende met het doen van een zogenaamde KLIC melding.
 3.7 Tenzij anders is overeengekomen, zijn in de aanneemsom de volgende werkzaamheden niet inbegrepen:
a) het uitzetten en waterpassen;
b) aanvullende open bemalingen en drainages;
c) het verplaatsen of afvoeren van los gegraafde grond;
d) grond-, graaf- of sloopwerk en opnemen of herstellen van bestratingen, beplantingen en dergelijk;
e) het opsporen en in- en uitgraven van kabels en leidingen;
f) het aanbrengen van bruggen of ondersteuningen voor leidingen, kabels en pompen;
g) uitstroomvoorzieningen, het maken van vaste aansluitingen op de riolering en herstellen en reinigen van watergangen of riolering, waarop het opgepompte water wordt geloosd;
h) het doen van een KLIC melding;
i) het regelen van melding en/of vergunning van onttrekking, retournering of lozing van grondwater;
j) meerwerk wat ontstaat door de aanwezigheid van stoorlagen in de grond.
 3.8 RondomRegenwater behoudt het recht tijdens het ontvangen van een opdracht, deze opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 Artikel 4 Modellen of afbeeldingen
 4.1 Is er aan de opdrachtgever een model of afbeelding getoond tijdens opname van de werkzaamheden om als voorbeeld te laten zien, dan blijft dit voorbeeld ten alle tijden buiten de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het werk daarmee letterlijk moet overeenstemmen.
 4.2 Opdrachtgever is vrij om de door hem al dan niet op verzoek van RondomRegenwater ontvangen proeven/middelen zorgvuldig op fouten, gebreken, bruikbaarheid en toepasselijkheid te onderzoeken en zijn opmerkingen binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk aan RondomRegenwater mede te delen. De goedkeuring van de opdrachtgever geldt als erkenning dat RondomRegenwater de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 4.3 Elke op verzoek van opdrachtgever vervaardigd model of afbeelding wordt bij opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
 5.1 RondomRegenwater zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. RondomRegenwater stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 5.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan RondomRegenwater aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan RondomRegenwater worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan RondomRegenwater zijn verstrekt, heeft RondomRegenwater het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 5.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft RondomRegenwater het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5.4 Indien opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is opdrachtgever aansprakelijk in geval van schade voor RondomRegenwater door niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
 5.5 RondomRegenwater is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat RondomRegenwater  is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en de kwaliteit van de door hem geleverde zaken.
 5.6 Kosten als gevolg van vertragingen doordat het werkterrein niet goed bereikbaar is en/of als gevolg van het niet tijdig beschikbaar zijn van materialen of onderdelen van het werk waarvan opdrachtgever de levering c.q. uitvoering aan zich heeft voorbehouden of waarvoor opdrachtgever een derde heeft gecontracteerd, komen voor rekening van opdrachtgever;
 5.7 Het werkterrein dient aan RondomRegenwater ter beschikking te staan:
a) Vlak en bereikbaar, zonder obstakels boven, op of in de grond, welke de uitvoering van het werk kunnen verhinderen of bemoeilijken; eventuele obstakels, vreemde voorwerpen of stoffen, welke de voortgang van het werk vertragen of belemmeren, worden door of voor rekening en risico van de opdrachtgever verwijderd
b) Goed berijdbaar voor de vrachtauto's en het materiaal van RondomRegenwater; indien verbetering van de ondergrond of gebruik van draglineschotten of rijplaten nodig is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden, zullen deze door of voor rekening van opdrachtgever beschikbaar worden gesteld, aangelegd en verwijderd.
 5.8 Tenzij anders overeengekomen draagt opdrachtgever voor zijn rekening zorg voor:
a) beschikbaarheid van voldoende werkwater op maximaal 80 meter vanaf de bemaling en/of boorplaatsen;
b) lozingspunt(en) voor het opgepompte water op maximaal 80 meter vanaf de pompen.
 5.9 Schades aan materieel van RondomRegenwater, ontstaan door het niet of niet deugdelijk verwijderen van ondergrondse obstakels, worden door opdrachtgever aan RondomRegenwater vergoed.
 5.10 De benodigde ruimte om zo nodig materialen op te slaan, keten en wagens te plaatsen zal door opdrachtgever, zonder dat hieraan voor RondomRegenwater kosten verbonden zijn, op of in de directe nabijheid van het werkterrein beschikbaar worden gesteld. Tevens stelt de opdrachtgever het gebruik van schaftruimte, was- en toiletgelegenheid voor zover aanwezig kosteloos ter beschikking.
 5.11 Indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken worden verkeerssignaleringen, terreinafsluiting, terreinverlichting, bewaking en beveiliging door opdrachtgever verzorgd zonder doorberekening van kosten aan RondomRegenwater.
 5.12 RondomRegenwater is niet aansprakelijk voor het onttrekken van grondwater als niet nadrukkelijk is afgesproken dat RondomRegenwater de melding/vergunning hiervoor zou regelen. RondomRegenwater is hiervoor ook niet aansprakelijk, als RondomRegenwater wél de melding/vergunning heeft geregeld, maar als de opdrachtgever besluit dat eerder gestart wordt met het onttrekken van grondwater dan de melding/vergunning verleend is.
 5.13 RondomRegenwater is niet aansprakelijk voor het lozen van bemalingswater op welk afvoerpunt dan ook, als niet nadrukkelijk is afgesproken dat RondomRegenwater de melding/vergunning hiervoor zou regelen. RondomRegenwater is hiervoor ook niet aansprakelijk, als RondomRegenwater wél de melding/vergunning heeft geregeld, maar als de opdrachtgever besluit dat eerder gestart wordt met het lozen van grondwater dan de melding/vergunning verleend is.
 5.14 RondomRegenwater is niet aansprakelijk voor alle schades en gevolgschades die ontstaan aan kabels en leidingen onder het maaiveld. RondomRegenwater werkt altijd op nadrukkelijke aanwijzing van de opdrachtgever, de opdrachtgever bepaalt op welke plaats de infiltratie kratten of tanks geplaatst moeten worden of waar graafwerk dient plaats te vinden. Het bedrijf welke de graafwerkzaamheden uitvoert is verantwoordelijk voor de KLIC melding, gaat er een kabel en/of leiding kapot die op de KLIC bekend is dan is degene die de graafwerkzaamheden uitvoert verantwoordelijk. Kabels en/of leidingen die niet bekend zijn bij de KLIC en kapot getrokken worden of beschadigd zijn vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant. De KLIC melding moet digitaal op de plaats van de werkzaamheden aanwezig zijn. De opdrachtgever dient zelf voor een KLIC melding te zorgen.

 Artikel 6 Contractduur en uitvoeringstermijn
 6.1 Een overeengekomen termijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever RondomRegenwater binnen 8 dagen schriftelijk in gebreke te stellen.
 6.2 Opdrachtgever is verplicht na verstrekking van de opdracht, de materialen af te nemen op het moment dat RondomRegenwater deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 6.3 Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is RondomRegenwater gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever.
 6.4 Indien de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd is uitgedrukt in dagen, wordt onder dag verstaan een werkdag, niet zijnde een rust- of nationale feestdag. Dagen waarop aannemer vanwege onwerkbaar weer geen werkzaamheden kan uitvoeren, worden niet onder werkdagen gerekend. Het werk zal steeds op een werkdag worden opgeleverd. Valt de oplevering niet op een werkdag, dan geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
 6.5 RondomRegenwater is gerechtigd het werk in fases op te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deeloplevering geen zelfstandige waarde toekomt. RondomRegenwater is gerechtigd deelopleveringen afzonderlijk te factureren. Indien in de overeenkomst is overeengekomen dat het werk in fases zal worden uitgevoerd, kan RondomRegenwater de werkzaamheden die bij een volgende fase horen opschorten, totdat de opdrachtgever de werkzaamheden uit de vorige fase schriftelijk of mondeling heeft goedgekeurd en bevestigd, en de daarvoor gezonden factuur heeft voldaan.

 Artikel 7 Gebreken en klachttermijnen
 7.1 Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan RondomRegenwater met een duidelijke verwijzing naar de werkzaamheden die volgens de opdrachtgever niet goed zijn uitgevoerd en de daarbij behorende juiste wijze van uitvoering.
 7.2. RondomRegenwater zal na de melding de klacht omgaand in behandeling nemen. Indien een klacht gegrond is zal RondomRegenwater de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever geen waarde meer heeft. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal RondomRegenwater slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14: Aansprakelijkheid.
 7.3 Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

 Artikel 8 Overmacht
 8.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan RondomRegenwater zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:
- stakingen in andere bedrijven dan die van RondomRegenwater;
- wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van RondomRegenwater;
- een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
- ziekte van personeel;
- brand, diefstal;
- niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan RondomRegenwater afhankelijk is;
- algemene vervoersproblemen of verkeersopstoppingen.
 8.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van RondomRegenwater opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door RondomRegenwater niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 8.3 Indien RondomRegenwater bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 Artikel 9 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
9.1 De vorderingen van RondomRegenwater op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- wanneer opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
- wanneer na het sluiten van de overeenkomst aan RondomRegenwater ter kennis gekomen omstandigheden RondomRegenwater goede grond te vrezen geven dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien RondomRegenwater de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, of indien de gestelde zekerheid verloren is gegaan of in waarde is verminderd;
- wanneer er sprake is van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surseance van betaling en/of overgang van de onderneming van opdrachtgever;
- In geval van fusie of ontbinding van een opdrachtgever die rechtspersoon is.
 9.2 In de genoemde gevallen is RondomRegenwater bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van RondomRegenwater schadevergoeding te vorderen.
 9.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan RondomRegenwater bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, welke van dien aard blijken te zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk of dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is RondomRegenwater bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 Artikel 10 Annulering
 10.1 Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen en voordat met uitvoering is begonnen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van RondomRegenwater op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst. Van een natuurlijk persoon/opdrachtgever die niet beroepsmatig of bedrijfsmatig heeft gehandeld, wordt geen schadevergoeding geëist. Die opdrachtgever is dan alleen de door RondomRegenwater gemaakte onkosten verschuldigd.
 10.2 Indien opdrachtgever bij annulering de afname weigert van de reeds door RondomRegenwater, speciaal voor opdrachtgever geproduceerde zaken of ingekochte zaken, is opdrachtgever gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan RondomRegenwater te voldoen.
 10.3 Annulering na datum aanvang uitvoering of na datum inkoop is niet meer mogelijk.
 10.4 Annulering dient schriftelijk aan RondomRegenwater te geschieden

.Artikel 11 Prijs en kosten
 11.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, kosten mbt o.a. reistijd, reis en verblijf, energie, vergunningen, lozingsrechten etc. .
 11.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren of gemaakte kosten. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van RondomRegenwater, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 11.3 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 30 dagen kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. Telkens na het eindigen van een periode van 30 dagen kan een rekening worden gezonden betreffende de in die afgelopen periode verrichte werkzaamheden.
 11.4 Indien RondomRegenwater met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is RondomRegenwater niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief: RondomRegenwater mag stijgingen in de lonen en materialen doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld.
 11.5 RondomRegenwater mag, na mededeling aan de opdrachtgever, de prijs verhogen wanneer tijdens de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk de prijs overstijgt zodat in redelijkheid niet van RondomRegenwater mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
 11.6 RondomRegenwater mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding of offerte en uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen van meer dan 5% hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, vervoerskosten, lonen, grondstoffen of materialen.
 11.7 Indien de verhoging van de genoemde kosten in artikel 11.6 meer dan 15% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en in combinatie met goed overleg met RondomRegenwater aan te passen of het gehele werk te herzien.

 Artikel 12 Betaling
 12.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening, indien anders vermeld op offerte;
- of door middel van wettig betaalmiddel op het kantoor van RondomRegenwater;
- of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het in de factuur vermelde bankrekeningnummer.
 12.2 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 12.3 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
 12.4 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, fusie of ontbinding van een opdrachtgever die rechtspersoon is, ondercuratele-stelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van RondomRegenwater op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 12.5 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de verschuldigde rente en kosten, en in tweede plaats van de eventuele opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 Artikel 13 Incassokosten
 13.1 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 40,00, zoals vastgesteld in de WIK (Wet Incassokosten).
 13.2 Indien RondomRegenwater hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

 Artikel 14 Aansprakelijkheid
 14.1 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan;
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van RondomRegenwater aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan RondomRegenwater toegerekend kunnen worden;
- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 14.2. RondomRegenwater is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 14.3 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is RondomRegenwater nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij RondomRegenwater bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij RondomRegenwater steeds de bedoeling van opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt.
 14.4 De aansprakelijkheid van RondomRegenwater, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 14.5. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van RondomRegenwater maximaal € 4.500,-. Bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 14.6 Eventuele schadeclaims dienen binnen 7 dagen na ontdekking van de schade schriftelijk bij RondomRegenwater te worden ingediend. Iedere rechtsvordering jegens RondomRegenwater ter zake geleden schade vervalt indien deze niet binnen 6 maanden na de oplevering is ingesteld.
 14.7 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van RondomRegenwater of haar ondergeschikten.

 Artikel 15 Naburige gebouwen, gronden
 15.1 Voordat RondomRegenwater met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zal aanvangen, is opdrachtgever verplicht zich een beeld te vormen van en voor zoveel nodig onderzoek te doen naar de staat en toestand van eventuele naburige gebouwen en gronden en het mogelijke effect van de door RondomRegenwater uit te voeren werkzaamheden op die zaken. Deze voorbeschouwing dient te geschieden door een gespecialiseerd bedrijf.
 15.2 Opdrachtgever zal RondomRegenwater vóór aanvang van de werkzaamheden hieromtrent inlichten en met hem overleggen omtrent eventueel te nemen maatregelen en/of voorzieningen. Door RondomRegenwater extra te treffen maatregelen en/of voorzieningen zullen worden beschouwd als meerwerk in de zin van artikel 3.5 met het daaraan verbonden gevolg.
 15.3 Opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico eventueel aanvullende noodzakelijke maatregelen en/of voorzieningen te (doen) treffen ter voorkoming en/of beperking van schade aan zaken van derden.

 Artikel 16 Verontreiniging
 16.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt, dat het terrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen en te nemen maatregelen (eisen die gesteld worden door de meest recente CROW 400 voorheen 132).
 16.2 Indien RondomRegenwater twijfel heeft over de hoedanigheid van het te verwijderen en/of af te voeren afval/materiaal, is opdrachtgever op verzoek van RondomRegenwater verplicht een onderzoek in te stellen of een schoongrondverklaring te kunnen aantonen. Bij weigering is RondomRegenwater bevoegd uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden op kosten van opdrachtgever op te schorten of te beëindigen.
 16.3 Indien opdrachtgever aan RondomRegenwater zonder diens toestemming afval aanbiedt, dat wat betreft de hoedanigheid afwijkt van hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten en schaden van RondomRegenwater.
 16.4 Indien RondomRegenwater opgedragen wordt materiaal en materieel te be-/verwerken en/of af te voeren, dat op het moment van het uitvoeren van de desbetreffende werkzaamheden naar overheidsnormen als verontreinigd of gevaarlijk wordt beschouwd, blijft opdrachtgever, indien nodig met terugwerkende kracht, eigenaar van het verontreinigde of gevaarlijke materiaal en materieel, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, ongeacht de bekendheid van partijen, op welk moment dan ook, met de verontreiniging of het gevaar. In het voorkomende geval wordt RondomRegenwater geacht nimmer eigenaar te zijn geweest.
 16.5 Extra kosten, voortvloeiende uit het feit dat het te be-/verwerken en/of af te voeren materiaal en materieel als verontreinigd of gevaarlijk wordt beschouwd, die op het moment van het uitbrengen van de offerte om welke reden dan ook voor RondomRegenwater niet voorzienbaar waren, komen voor rekening van opdrachtgever.

 Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten
 17.1 Alle door RondomRegenwater uitgebrachte offertes, rapporten, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, watermonsters en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van RondomRegenwater worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte zaken c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit.
 17.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd het merk op de geleverde zaak te verwijderen.

 Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud
 18.1 Alle door RondomRegenwater geleverde zaken blijven eigendom van RondomRegenwater totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met RondomRegenwater gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 18.2 De opdrachtgever is gehouden de in eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van RondomRegenwater te bewaren. Voor eventuele schade, waardevermindering of eigendomsverlies is de opdrachtgever aansprakelijk.
 18.3 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 18.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht RondomRegenwater zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 18.5 Voor het geval dat RondomRegenwater zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan RondomRegenwater of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van RondomRegenwater zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 18.6 Alle zaken, documenten en gelden die RondomRegenwater uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen en toebehoren aan opdrachtgever, strekken hem tot onderpand van alle vorderingen RondomRegenwater ten laste van de opdrachtgever heeft of zal krijgen.

 Artikel 19 Garantie
 19.1 De door RondomRegenwater geleverde zaken voldoen aan de technische eisen en specificaties welke door de fabrikant van de zaak worden aangegeven
 19.2 RondomRegenwater verstrekt aan opdrachtgever een garantie, met betrekking tot de installatie en onderdelen tot maximaal 365 dagen na levering, tenzij partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen.
 19.3 Een garantie dient schriftelijk te zijn overeengekomen.
 19.4 Deze garantie is steeds beperkt tot:
- fabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik/onderhoud of niet naleving van de gebruiksaanwijzing of onderhoudsvoorschriften door wederpartij of een derde;
- installatie en onderdelen, doch niet op loon en uren;
- schade ontstaan door vorst.
 19.5 De garantie gaat niet verder dan de bepalingen van de betreffende fabrieksgarantie en kan alleen bestaan uit herstel of vervanging van de geleverde zaak.
 19.6 Deze garantie vervalt:
- bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
- bij bewerkingen, wijzigingen, vermenging, veranderingen of reparatie door de opdrachtgever of een derde aan of van het geleverde;
- indien het geleverde niet jaarlijks wordt onderhouden c.q. gekeurd;
 19.7 Zolang de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

 Artikel 20 Geschillen & Toepasselijk recht
 20.1 Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter in Arnhem. Niettemin heeft RondomRegenwater het recht het geschil naar keuze voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad van Arbitrage.
 20.2 Op elke overeenkomst tussen RondomRegenwater en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 Einde.

 

 

 

 

contact

Kunnen wij u helpen?